EN

KOBIETOSTAN

K

obietostan był realizowanym w latach 2016–2017 projektem o kobietach i dla kobiet, tworzonym w odpowiedzi na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych. Badał on artystycznymi środkami wyrazu stan kobiety we współczesnym świecie, podejmując tematykę jej wielowymiarowości i roli w społeczeństwie oraz współczesnej perspektywy kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia. Kobietostan podejmował te tematy poprzez bezpośrednią pracę i artystyczny dialog z przedstawicielkami najbardziej ubezwłasnowolnionych grup kobiecych: kobietami cierpiącymi na depresję, ofiarami przemocy domowej, więźniarkami oraz kobietami bezdomnymi. Spotkania te odbywały się w przestrzeniach przez nie zamieszkiwanych, czyli miejscach społecznego wykluczenia: zakładach karnym, w schronisku dla bezdomnych czy środowiskowym domu samopomocy.

Pilotażowa wersja projektu przeprowadzona została w 2016 roku w ramach 4. edycji konkursu dla NGO i spółdzielni socjalnych na realizację rezydencji artystycznej, organizowanego przez Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro. Jej zwieńczeniem była instalacja artystyczna zaprezentowana 4 grudnia 2016 w Barbarze, przygotowana przez inicjatorkę projektu Agnieszkę Bresler oraz zaproszone do współpracy artystki: reżyserkę z Włoch Irene Ros oraz fotografkę Magdalenę Mądrą.

Do współpracy przy drugiej edycji projektu Agnieszka Bresler zaprosiła reżyserkę teatralną Joannę Lewicką, dramaturżkę Magdalenę Mróz oraz fotografkę Paulinę Annę Galanciak. W lipcu i sierpniu 2017 artystki przeprowadziły cykl spotkań i warsztatów w czterech miejscach – Żeńskim Areszcie Śledczym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Schronisku św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz Fundacji Opieka i Troska. Działania z podopiecznymi tych placówek stanowiły punkt wyjścia do napisania autorskiego scenariusza, który prezentowany był na zakończenie projektu w formie czytania performatywnego we wszystkich placówkach, z których artystki czerpały inspirację i gdzie prowadziły rozmowy, a także 19 listopada 2017 w Klubie Literatury PROZA we Wrocławiu. Powstały scenariusz stanowił punkt wyjścia do późniejszej realizacji spektaklu Kobietostan. Chór na jedną aktorkę w reżyserii Joanny Lewickiej.

W 2016 roku projekt zrealizowano w ramach programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro będącego częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

W 2017 roku projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje.

REALIZATORZY:

Fundacja Jubilo i Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym Nr 1 we Wrocławiu, Zakładem Karnym w Krzywańcu, Schroniskiem św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz Fundacją Opieka i Troska

PROWADZĄCE: 

Edycja 2016: Agnieszka Bresler, Irene Ros, Magdalena Mądra z pomocą Mariae Śmiarowskiej

Edycja 2017: Agnieszka Bresler, Magdalena Mróz, Joanna Lewicka, Paulina Anna Galanciak; koordynacja: Agnieszka Krzaczkowska