CENTRUM SZTUKI OSADZONYCH

C

entrum Sztuki Osadzonych jest pierwszym ogólnopolskim ośrodkiem wymiany doświadczeń i rozwoju metod z zakresu resocjalizacji przez sztukę współtworzonym przez osoby osadzone.

Jego nazwa ma podkreślać fakt, że jest to nie tylko ośrodek artystyczny, w ramach którego osoby osadzone wyrażają się przez sztukę, lecz także współdecydują o jego kształcie. Uczestnicy projektu stają się więc współgospodarzami tego miejsca, obradując wspólnie z organizatorami w ramach Rady Doradczej, czy podejmując pracę w charakterze porządkowych, technicznych, recenzentów, obsługi widza itd.

Sposobami walki z defaworyzacją i wykluczeniem społecznym są narzędzia z zakresu różnych dziedzin sztuki, zwłaszcza metod teatru skupionego na procesie, w którym każda osoba staje się samodzielnym twórcą.

Misją Centrum jest przywracanie osobom osadzonym poczucia sprawczości poprzez realizację programu obejmującego m.in. szkolenia zawodowe i zatrudnienie osadzonych, Radę Doradczą, programy z różnych dziedzin sztuki, kurs dla wychowawców z całej Polski czy Festiwal Sztuki Osadzonych.

Opracowane przez Stowarzyszenie wielotorowe programy nie tylko aktywizują osadzonych oraz wspomagają ich w procesie readaptacji społecznej, lecz także zapewniają wysoki poziom kształcenia dla wychowawców ds. kulturalno-oświatowych. Przede wszystkim zaś umożliwiają wymianę dobrych praktyk na poziomie ogólnopolskim. Projekt Centrum realizowany jest w latach 2022–2023 przez Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan w ramach porozumienia Stowarzyszenia i Zakładu Karnego. 

W wyniku przeprowadzonej w lutym 2022 roku pierwszej rekrutacji do projektu zgłosiło się ponad 70 osób osadzonych. Odbyły się spotkania koordynatorek ze wszystkimi zainteresowanymi. Zrealizowano też diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników.

Obecnie odbywają się:

Partnerami projektu są:

  • Zakład Karny w Krzywańcu
  • Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis
  • Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Krótki film o współpracy Kolektywu Kobietostan z Zakładem Karnym w Krzywańcu:

Reportaż Urszuli Andruszko z rozmów z uczestni(cz)kami i projektu:

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.