EN

DIAGNOZA ZASOBÓW I POTRZEB

Pierwsze dwa miesiące projektu poświęciłyśmy na pogłębienie diagnozy zasobów i potrzeb zwracając uwagę na Zakład Karny, ale przede wszystkim osoby osadzone i ich potrzeby i potencjały.

Przeprowadziłyśmy pogłębione wywiady indywidualne z sześcioma wychowawcami oraz spotkałyśmy się po raz kolejny z dyrekcją więzienia. 

Przeprowadziłyśmy ankietę wśród osadzonych dotyczącą ich potencjałów i potrzeb oraz trzy warsztaty badawcze wśród osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w naszych programach. Pytania badawcze i dobór metod konsultować będziemy z ewaluatorką projektu oraz kuratorami Stowarzyszenia Frontis.

 

Koncepcja i przeprowadzenie diagnozy:
Iwona Konecka

Wsparcie:
Agnieszka Bresler

RADA DORADCZA

Powołałyśmy Radę Doradczą, która składa się z osób reprezentujących wszystkie grupy artystyczne (grupy każdorazowo wybierają swojego reprezentanta lub reprezentantkę), dwóch wychowawczyń oraz kuratorki sądowej. Rada spotyka się co cztery miesiące. 

Rada Doradcza to ciało złożone z równouprawnionych głosów, które dają zespołowi projektu rzetelną informację zwrotną i ocenę realizowanych w ramach projektu działań oraz współdecyduje o planach w ramach Centrum.

Koordynatorki projektu oraz zewnętrzna ewaluatorka uczestniczą w dyskusjach Rady, co pozwala na stworzenie warunków równego dialogu i współpracy.

Facylitacja spotkań:

Agnieszka Bresler, Iwona Konecka

EWALUACJA

Ewaluatorka poprzez cykliczne wizyty (co 4 miesiące) dokonuje bieżącej obserwacji przebiegu projektu i przygotuje raporty: częściowy oraz końcowy.

Dobrze zaplanowana i poprowadzona ewaluacja jest konieczna do usprawnienia i zabezpieczenia przebiegu projektu. Stały monitoring ewaluatorki pozwala na szybsze wykrywanie błędów i bieżące rozwiązywanie problemów, uniknięcie rażących zaniechań, a także przyczynia się do merytorycznego rozwoju działań.

Pomoże również na koniec projektu zebrać skuteczne metody i dobre praktyki w formie publikacji internetowej dla osób zainteresowanych tematem z całej Polski.

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej badanie: „Centrum Sztuki Osadzonych – głosy”.

Prowadzenie procesu ewaluacyjnego:
dr. Magdalena Hasiuk

PANEL DYSKUSYJNY

❝ W przestrzeni zakładu karnego, sztuka może być przestrzenią praktykowania wolności, która jednocześnie nie narusza zasad funkcjonowania, bezpieczeństwa jednostki i osób tu przebywających, a pozwala uczestnikom i uczestniczkom:
– praktykować wolność,
– podejmować decyzje
– brać odpowiedzialność … ❝.

Tymi słowami Iwona Konecka rozpoczęła panel dyskusyjny o resocjalizacji poprzez sztukę, który odbył się drugiego dnia Festiwalu Sztuki Osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.
Z przyjemnością dzielimy się z Wami nagraniem z dyskusji.

Panel poprowadziła:
dr Magdalena Hasiuk (Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
Paneliści i panelistki:
Agnieszka Bresler i Iwona Konecka (artystki teatralne prowadzące CSO) | mjr Ewa Igiel (Zakład Karny w Krzywańcu) | mjr Wojciech Brzoska (poeta i muzyk, wieloletni wychowawca AŚ Katowice) | dr hab. Przemysław Piotrowski i dr Stefan Florek (Katedra Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
______________________________________________
Panel dofinansowano z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG oraz ze środków programu Kreatywna Europa.